ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการทำงานในภาครัฐของคนพิการ : ในทัศนะของนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐและผู้แทนคนพิการ
  • ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวรรธนา เทพจิต และนายเจนกิจ ภูติรัตน์
  • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2549
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)