ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
 • ชื่อเรื่อง การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย (ที่ปรึกษา)
  • รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
  • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
  • อ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  • อ.คมสัน โพธิ์คง
  • นายเอกศักด ิ์ คงตระกูล
  • นายชูเกียรต ิรัตนชัยชาญ
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)