ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ
  • ชื่อผู้วิจัย ดร. พรรณี บุญประกอบ
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)