ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ
  • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)