ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์ความรู้ในภาครัฐและเอกชน
  • ชื่อผู้วิจัย นางสาวปารัช กาญจนดุล (เรือโทหญิงพิชญาภา กาญจนดุล)
  • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2548
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)