ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
  • ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)