ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2553
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)