ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างอายุข้าราชการ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2552
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)