ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (1)
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)