ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรของรัฐ
  • ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และ ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)