ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 (ครัวเรือน) The 2006 Information and Communication Technology Survey on Household
  • ชื่อผู้วิจัย สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2550
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)