ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่ออเรื่อง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ศึกษากลุมวชาชีพขาราขการและเจาหน้าที่หนวยงานภาครัฐ
  • ชื่อผูวิจัย ไพโรจน ภัทรนรากุล
  • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2547
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)