ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง ระบบการออกจากราชการ/งานของไทยและตางประเทศ
  • ชื่อผูวิจัย อ.ถนัด แกวเจริญไพศาล และ รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศร
  • สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สกพ.
  • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)