ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง ระบบการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
  • ชื่อผู้วิจัย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2549
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)