ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ The Development of Government Welfare System
  • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)