ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รูปแบบของขาราชการและเจาหนาทของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย
  • ชื่อผูวิจัย รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
  • คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ปที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)