ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการไทย
  • ชื่อผู้วิจัย นางสาวนภาพร สิงห์นวล
  • ปีที่ทำวิจัย สารนิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2553
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)