ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ
  • ชื่อผูทำวิจัย
    • ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุธ
    • รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา
    • ผศ.ชูพงศ ปัญจมะวัต
  • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)