ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.วีระวัฒน์ปันนิตามัย
  • ปีที่ศึกษา พ.ศ.2553
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)