ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
 • ชื่อเรื่อง โครงการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
  • ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร
  • อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
  • คุณนพดล เภรีฤกษ์
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)