ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัย : ศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”
  • ชื่อผู้วิจัย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)