ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
  • ชื่อผู้วิจัย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)