ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน (Quality of Worklife Framework)
  • ชื่อผู้วิจัย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)