ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2547
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
คุณธรรมจริยธรรม
 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด"
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
 
  • ความหมายของคำว่า "คุณธรรม"
  • ความหมายของคำว่า "จริยธรรม"
 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share