ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
2548-ocsc-book--ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ--cover
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2548
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
คุณธรรมจริยธรรม

ในเล่มประกอบด้วย

 • ค่านิยมและค่านิยมสร้างสรรค์คืออะไร
 • ทำไมต้องมีค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ค่านิยมสาร้างสรรค์ฯ มีที่มาอย่างไร
 • ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ไม่เลือกปฏิบัติ
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • จะสร้างค่านิยมสร้างสรรค์ฯให้บังเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไร
 • คำอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม; แนวทางจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งจรรยาบรรณ
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share