ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
หนังสือ 108 คำถาม กับ พนักงานราชการ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2551
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
ระบบพนักงานราชการ

หนังสือ “108 คําถาม กับ พนักงานราชการ” ฉบับนี้ เป็นผลมาจากการประมวลคําถามและข้อหารือเกี่ยวกับพนักงานราชการที่ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้รับอยู่เนืองๆ และได้ตอบคําถามและข้อหารือดังกล่าวในช่วงเวลาที่ได้เริ่มนําระบบพนักงานราชการมาใช้ระหว่าง พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของระบบพนักงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหารพนักงานราชการ
สํานักงาน ก.พ.
พฤศจิกายน 2551

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share