ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2553
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
  • ผู้จัดทำ นายปรีชา นวลเป็นใย, นางสาววรางค์รัตน์ โชติรัตน์, นายชัยวัฒน์ อนุจารี
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share