ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2555
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ

การบรรยายเรื่อง "พัฒนาจริยธรรมอย่างไรจึงจะได้ประสิทธิผล" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วิชชาวุธ

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)