ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กำลังคนภาครัฐ 2555 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2556
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
กำลังคนภาครัฐ, รายงาน
           เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (โดยรวมถึงข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง กรม ต่าง ๆ จำนวน 149 ส่วนราชการ และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่ง จำนวนข้าราชการ ชายหญิง ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง อายุ การกระจายของกำลังคนในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พื้นที่ปฏิบัติงาน และกำลังคนในตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งระดับสูงบางตำแหน่ง นอกจากนี้ ได้นำเสนอข้อมูลการบรรจุข้าราชการใหม่ และการสูญเสียข้าราชการกรณีต่าง ๆ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2554) เพื่อแสดงถึงกำลังคนที่เข้าสู่ระบบราชการและออกไปจากระบบราชการด้วย
 
           การจัดทำเอกสารนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการที่กรุณาให้ข้อมูล อันเป็นผลให้รายงานนี้สำเร็จตามที่ปรากฎ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
           สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ "คนของรัฐ" ให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่ และสอดรับกับการดำเนินการตามบทบาทภารกิจภาครัฐ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share