ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ

รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)