ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
กำลังคนภาครัฐ, รายงาน

         เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และข้าราชการในสังกัดหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งพนักงานจ้างโดยตำแหน่งตามประเภทตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดอัตรากำลังตามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้รวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทำสรุปรายงานสาระสำคัญของสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนในปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ทั้งหมดแล้ว

        สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ขอขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำและส่งข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลกำลังคนของ คปร. เป็นผลให้การจัดทำเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องและสมดุลกับสภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ หน่วยงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและรัฐบาลในการบริหารกำลังคนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มสภาพกำลังคนภาครัฐของผู้ที่สนใจต่อไป

ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
สำนักงาน ก.พ.
กันยายน 2557

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share