ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก-ocsc-book-2557-- คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
วินัยข้าราชการ

ชื่อหนังสือ : คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ISBN : 978-616-548-127-4
พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2557

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)