ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS

หนังสือ “ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9” เป็นการรวบรวมบทความของผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิด รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนราชการที่ได้รับจากการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของผู้รับทุน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 28 คน จาก 25 ส่วนราชการสำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับทุนที่ได้ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาระบบราชการและประเทศในภาพรวมได้ต่อไป

-----------
หมายเหตุ : บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้รับทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เนื้อหาในบทความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน ก.พ. แต่อย่างใด
-----------
หนังสือรวบรวมบทความของ HiPPS ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาดูงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)

URL แบบสั้นสำหรับ Share