ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล, กำลังคนภาครัฐ

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 

         ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม นั้น

 
         สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ได้จัดทำรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนตัวอย่างบันทึกเสนอกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังปกติ กรณีการเปลี่ยนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง หรือสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
 
         นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนของการส่งเสริม สนับสนุนการนำมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์
(3) ยุทธศาสตร์การดึงดูดและรักษากำลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารและพัฒนากำลังคนของภาครัฐให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)