ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
 
กรณีศึกษาเทคนิคการสรรหาเชิงรุก
 
การสรรหาบุคลากรโดยทั่วไป หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลที่พร้อมและสามารถทำงานได้ มาสมัครเข้าทำงานตามที่ส่วนราชการกำหนด ส่วนการสรรหาเชิงรุกนั้นจะมีความหมายที่กว้างกว่า เพราะหมายถึง กิจกรรมที่เน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร โดยจะทำการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของหน่วยงานและองค์กร เพื่อให้ทราบจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมและความรู้ความสามารถที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนอัตรากำลังและเพื่อใช้กำหนดวิธีการสรรหาทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์และรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
 
กรณีศึกษาในประเทศ
  • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรณีศึกษาต่างประเทศ
  • Google Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  • Infosys Limited (ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย) 
  • Royal Philips of Netherlands (ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์)
  • Public Service Division (ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์) 
  • Tesco PLC (ประเทศสหราชอาณาจักร)
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)