ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
 
การดำเนินการสรรหาเชิงรุก
(Proactive Recruitment Strategy)
 
ความสำเร็จของการสรรหาบุคลากรของภาครัฐในอดีตอาจไม่ใช่เครื่องยืนยันรูปแบบการสรรหาแบบเดิมในอนาคตได้อีกต่อไป เนื่องจากบริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่รายล้อมส่วนราชการต่างๆ อยู่กำลังเปลี่ยนไป และกำลังสร้างความยุ่งยาก รวมทั้งสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานที่รุนแรงให้กับภาครัฐ ที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้
 
หนังสือ “การดำเนินการสรรหาเชิงรุก” เป็นความพยายามของสำนักงาน ก.พ. ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ส่วนราชการได้ตระหนัก ให้ความสำคัญ และนำหลักการในหนังสือเล่มนี้ไปทดลองประยุกต์ใช้สำหรับการสรรหาข้าราชการในรูปแบบใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อโอกาสในการได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานได้เพียงพอกับความต้องการและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)