ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS

การเตรียมความพร้อมข้าราชการผู้มีผลสำฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากภาคราชการไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติโครงสร้างกำลังคน และอัตราการเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการคัดเลือก ดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานให้อยู่ในระบบราชการ อีกทั้งการพัฒนาข้าราชการพลเรือนผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Capability Development Program) รุ่นที่ 10 นี้ เป็นการสร้างความรู้ระดับพื้นฐานตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap) ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งเน้นทักษะที่จำเป็น อาทิ องค์ความรู้ในบริบทอาเซียน และการก้าวข้ามอาเซียน การเป็นข้าราชการที่ดี การบริหารเวลา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ การบูรณาการ การทำงานเชิงรุก การใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการนำเสนอ เป็นต้น โดยหลักสูตรดังกล่าวครอบคลุมการเรียนรู้หลากหลายมิติ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น บทความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จึงนับได้ว่าเป็นผลผลิตที่ได้รับการสร้างสรรค์จากผู้เข้าอบรม HiPPS รุ่น 10 ทั้ง 75 ท่าน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่บูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ประมวลออกมาได้เป็นบทวิเคราะห์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด รวมทั้งปรับใช้กับหน่วยงานของผู้รับการอบรมและประเทศไทยได้ต่อไป

รูปแบบการนำเข้า: 
Link (มีไฟล์บนเว็บ)