ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
กิตติกรรมประกาศ
สิ่งที่ยากและสำคัญที่สุดของการจัดทำหนังสือเล่มนี้มิใช่การหาแนวคิดหลักของหนังสือ การตั้งชื่อหนังสือ หรือสิ่งใดเลย หากแต่คือ "การได้รับความกรุณาจากผู้เขียนบทความทุกท่านที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้" เพราะหากปราศจากสิ่งนี้แล้ว ความคิดที่จะจัดทำหนังสือรวมบทความเล่มนี้คงเป็นเพียงแค่ความฝันที่มิอาจเป็นจริงได้
 
ผู้เขียนบทความในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ จากหลากหลายส่วนราชการประกอบด้วย 
 
ผู้บริหารส่วนราชการ
 • วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
 • ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
 • บุญธรรม เลิศสุขีเกษม
 
ผู้บังคับบัญชา (Line Manager)
 • นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
 • อาจารี ศรีสุนาครัว
 • ดร. สุรพงษ์ มาลี
 
ตัวแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 • สรรเสริญ นามพรหม
 
ข้าราชการใน Generation X 
 • ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร 
 • มนวดี จันทิมา
 
ข้าราชการใน Generation Y 
 • สาวิตรี มงคลศิลป์
 • พรสิริ สุปัญญา
 • พรศิริ เจริญสืบสกุล
 
ผู้จัดทำการสำรวจระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการต้นสังกัดและระบบราชการ
 • วรางค์รัตน์ โชติรัตน์
 
แม้ว่าผู้เขียนแต่ละท่านจะมีภารกิจการงานที่รัดตัว และมีเวลาว่างในชีวิตประจำวันไม่มากนัก แต่ทุกท่านก็ยินดีจะถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งได้กลั่นกรองมาจากความรู้ และประสบการณ์เพื่อตอบคำถามที่เป็นแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้ คือ 'องค์กรจะทำอย่างไรให้ได้ทั้ง "งาน" และได้ทั้ง "ใจ" ของคนทำงาน' คำถามที่ผู้อ่านทุกท่านคงเห็นด้วยว่าไม่สามารถหาคำตอบได้ง่าย ๆ จึงเชื่อแน่ว่าผู้เขียนแต่ละท่านต้องอุทิศทั้งเวลาและความอุตสาหะไม่น้อยในการเขียนบทความเพื่อตอบคำถามดังกล่าว และเป็นคำตอบที่มีคุณค่าทั้งในด้านความคิดอันหลักแหลม และความงามทางด้านภาษา ทำให้บทความทุกเรื่องในหนังสือรวมบทความเล่มนี้มีความน่าอ่าน น่าจดจำ แหลมคม และเข้าถึงใจผู้อ่าน
 
ในนามของสำนักงาน ก.พ. ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านก็คงไม่มีหนังสือรวมบทความเรื่อง "ผูกใจให้ได้งาน : How to engage people to be high performers" เล่มนี้
 
คณะผู้จัดทำ
ธันวาคม 2558
 
------------------
 

คำนำ

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เป็นที่ทราบกันดี และยอมรับกันโดยทั่วไปว่าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และระดับความผูกพันของบุคคลต่อองค์กร (Employee Engagement) ส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร ความโปร่งใส ความถูกต้องเหมาะสม และความเป็นธรรมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่มีคุณค่า และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตจะสนับสนุนให้ระดับความผูกพันของบุคคลต่อองค์กร (Employee Engagement) สูงขึ้น ซึ่งจะเห็นจากการที่บุคคลกล่าวถึง (Say) องค์กรในทางบวก ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลานาน (Stay) และมีความตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (Strive) ซึ่งนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานของบุคคล และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่ดียิ่งขึ้น
 
สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือรวมบทความเรื่อง "ผูกใจให้ได้งาน : How to engage people to be high performers" เล่มนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมอง ทัศนะ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการสร้างความผูกพันของข้าราชการต่อส่วนราชการ (Employee Engagement) จากทั้งในมุมมองของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และตัวแทนของข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการในช่วงอายุต่าง ๆ จากหลากหลายส่วนราชการ ซึ่งเป็นทั้งผู้นำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ และเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้ระบบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจได้รับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญ และความสัมพันธ์ของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และการสร้างความผูกพันของข้าราชการต่อส่วนราชการ (Employee Engagement) ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสัมฤทธิผลขององค์กรโดยรวม
 
สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน นำมุมมอง แนวคิด เทคนิค และบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนไปปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 
สำนักงาน ก.พ.
ธันวาคม 2558
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)