ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
HiPPS

กลุ่มที่ 1 เรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา: ศูนย์กลางยางพาราโลก 

SONG-KHLA GLOBAL RUBBER HUB (SGRH)”

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ปัจจุบันไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก โดยไทยผลิตได้ประมาณ 4,100,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ราคาของยางพาราในรอบ 10 ปีย้อนหลัง ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 - 2554 ราคายางพาราปรับตัวถึง 100 - 150 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้สภาวการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และนําไปสู่ความเดือดร้อนของเกษตรกร 
 
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา Song-Khla Global Rubber Hub (SGRH) ถือว่าเป็นอนาคตยางพาราของไทย และเป็นเหมือนความหวังใหม่ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดย SGRH มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยอย่างครบวงจร และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก โดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ส่งออกยางพาราดิบสำหรับแปรรูปซึ่งมีมูลค่าต่ำ เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราสำเร็จรูปซึ่งมีมูลค่าสูงไปสู่ตลาดโลก
 
SGRH เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐและความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูปยางพารา โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการโครงการแทนหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่รัฐจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดิน สาธารณูปโภค ต่างๆ และเป็นตัวกลางระหว่างประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น และบริษัทเอกชน เป็นการผสมผสานจุดแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบการลงทุนของ SGRH ส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
 

รายชื่อสมาชิก

1. นางสาวณัฐนรีย์   สีหะวงษ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมตรี
2. นายพงศกร   ดวงเกษม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวสุพัตรา   ศรีภูมิเพชร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. นางสาวสิรินิภา   สุธาธรรม กรมสรรพสามิต
5. นางสาวศจีพรรณ   สุริยาศศิน กรมสรรพากร
6. นางสาวอรณิชา   สว่างฟ้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. นายชนินทร์   ทรงชน กรมชลประทาน
8. นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์โพธิ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวปิยะฉัตร   พิมจันทึก กรมการค้าภายใน
10. นายอภิมุข   สุภัทรประทีป กรมการค้าภายใน
11. นายจักร   เจริญศิลป์ชัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)