ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
HiPPS

กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
( HiPPS : Training & Development Roadmap )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)