ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร HRD : e-Learning 

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

        โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการดำเนินการเพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 "...ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ประสานและเป็นแม่ข่ายการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นความต้องการส่วนร่วมของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยระบบการพัฒนาข้าราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ที่มีรูปแบบและวิธีดำเนินการที่เป็นมาตรฐานขึ้น ในระยะแรกได้ดำเนินการร่วมกับโครงการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. และต่อมาได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ผลการดำเนินการได้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อข้าราชการและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนภาครัฐแบบออนไลน์ โดยการเพิ่มจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นสู่ระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองให้บุคลากรของรัฐในทุกระดับให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มช่องทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีความต่อเนื่อง

        ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) นี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียนและสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อตนเอง และหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

 

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)