ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก: คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
ประเมินผล

 

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง 2559)

สำหรับตำแหน่ง

  • ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
  • ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

      พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 47 ได้กำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงมีอำนาจในการพิจารณากำหนดตำแหน่งภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งในระดับสูงนั้น ก.พ. ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะต่อ อ.ก.พ. กระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนดในเอกสารแนบ 4 (โปรแกรมประเมินค่างาน)

คู่มือนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประเมินในการพิจารณาเลือกข้อคำตอบของ 20 ข้อคำถาม ใน "โปรแกรมประเมินค่างาน" สำหรับกรณีการพิจารณากำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงมาจากคู่มือฉบับเดิม โดยปรับปรุงคำอธิบายแต่ละข้อคำถาม - ข้อคำตอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีตัวอย่างการให้เหตุผลในการเลือกข้อคำตอบประกอบการใช้งานด้วย

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

พิมพ์เมือ ธันวาคม 2559

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)