ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปก: คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (เผยแพร่ 2559)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
วินัยข้าราชการ

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

โดยสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)