ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
คนพิการ
 
สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับส่วนราชการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในการนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ ให้บรรลุเป้าหมายตามทกฎหมายกำหนด สามารถสรรหาและเลือกสรรคนพิการที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรยังคงเป็นไปตามระบบคุณธรรมซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย ที่มา หลักการ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อรับคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการรวมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม
 
สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับส่วนราชการในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ รวมทั้ง เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจด้วย
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ.
กรกฎาคม 2559
 
---------
พิมพ์ครั้งที่ 1  : กรกฎาคม 2559
ISBN: 9786165481779
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)