ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
รายงานประจำปีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
HiPPS

สํานักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มและพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้ขยายผลไปยังส่วนราชการอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ระบบ HiPPS เป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการกําลังคนที่มีคุณภาพ (Talent Management) ในส่วนราชการ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านกลไกการเรียนรู้การพัฒนา และการสั่งสมประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบบ HiPPS เป็นเครื่องมือแนวคิดของระบบประสบการณทมประสทธภาพและประสทธผล หรออกนยหนงคอ ระบบ HiPPS เป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการเฟ้นหาและรักษา ‘คนที่ใช่’ ขององค์กร ‘คนที่ช่วย’ ฝ่ายบริหารขับเคลื่อนความสําเร็จ และ ‘คนที่ชอบ’ งานท้าทาย นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ของส่วนราชการ อาทิการสูญเสียกําลังคนไปยังหน่วยงานอื่น วิกฤตโครงสร้างอายุคน อัตราการเกษียณอายุราชการ การขาดแคลนกําลังคนคุณภาพ การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรทางเลือก (employer of choice) และการจัดการองค์ความรู้เป็นต้น

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)