ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
cover hrd-e_learning 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
หลักสูตรฝึกอบรม

สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐโดยภาพรวมของประเทศ โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญดังกล่าว โครงการฯ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 "...ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ประสานและเป็นแม่ข่ายการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" สำนักงาน ก.พ. จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยระบบการพัฒนาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ที่มีรูปแบบและวิธีดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน นับแต่นั้นมา

หลักสูตร HRD e-Learning ในเอกสารเล่มนี้ เป็นผลผลิตที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระ และพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงความต้องการร่วมในการพัฒนาของข้าราชการที่สามารถครอบคลุมการพัฒนาในทุกระดับและทุกประเภทตำแหน่ง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน e-Learning ที่หลากหลาย พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นของข้าราชการ 4.0 อีกทั้งยังสนับสนุนความเป็นโลกาภิวัตน์ ด้วยบทเรียนที่เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการ"

สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารหลักสูตร HRD e-Learning 2560 ฉบับนี้ จะมีส่วนในการจุดประกายให้บุคลากรภาครัฐต่อยอดการพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ศักยภาพนั้น นำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

 

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)