ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
รับราชการ

สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู่มือฉบับใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)