ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของ HiPPS รุ่นที่ 12 กลุ่มที่ 4 : การพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตใบรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
HiPPS
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)