ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พระบรมราโชวาท ร.9
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
คุณธรรมจริยธรรม

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ในวันข้าราชการพลเรือน

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)