ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
รายงาน

รายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ 2559 (เผยแพร่ 2560)

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)